گواهی نامه و استاندارد

مانیزان

فراورده های لبنی مانیزان گواهی‌‌نامه‌ها و استانداردها EN ISO 22000:2005ایزو 22000:2005 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی EN ISO 14001:2004ایزو 14001:2004سیستم مدیریت محیط زیست EN ISO 9001:2008ایزو 9001:2008 سیستم مدیریت کیفیت HACCPHACCP استاندارد کنترل مخاطرات مواد غذایی BS OHSAS 18001:2007ایزو 18001:2007 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

شما در این نظرسنجی شرکت کرده اید

گواهی‌‌نامه‌ها و استانداردها

 

EN ISO 22000:2005

ایزو 22000:2005 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و

بهداشت مواد غذایی

 

EN ISO 14001:2015

ایزو 14001:2015سیستم مدیریت محیط زیست

EN ISO 9001:2015

ایزو 9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت

 


 
 

HACCP

HACCP استاندارد کنترل مخاطرات مواد غذایی

BS OHSAS 18001:2007

ایزو 18001:2007 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 

 
 

دیدگاه خود را بیان کنید